top of page

Ice Blast Candy / Kẹo Ngậm Ice Blast Vị Tăng Lực Xylitol Không Đường Vitamin C

  •  Ice Blast Candy / Kẹo Ngậm Ice Blast Vị Tăng Lực Xylitol Không Đường Vitamin C

    Net weight / Khối lượng tịnh : 23g

    Made in / Xuất sứ: China / Trung Quốc

bottom of page